RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna – Monitoring

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brinkhaus Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Milenijnej 8 w Kostrzynie nad Odrą (66-470).
  2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres email: iod@brinkhaus.pl.
  3. Monitoring stosowany jest w celu realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora, w tym pracowników oraz ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez okres około 90 dni za wyjątkiem danych będących dowodami w toczących się postępowaniach.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
  9. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.