RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

  

Klauzula informacyjna klienci i kontrahenci

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brinkhaus Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Milenijnej 8 w Kostrzynie nad Odrą (66-470).
 2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres email: iod@brinkhaus.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów:
  • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką (m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów, rozpatrywanie reklamacji lub też ich składanie, dokonanie rozliczeń finansowych);
  • przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę),
  • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w związku z realizacją łączącej nas umowy lub w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, czyli ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami zawartej i zgodnie z naszymi poleceniami), a także inne podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.